ANBI-status

Gegevens instelling

 • Naam van de instelling

  Stichting Broederziel

 • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

  KVK nummer: 08164297

 • Het RSIN/ Fiscaal nummer

  RSIN/ Fiscaalnummer: 818508620

 • Bankrekening

  NL57INGB0005338262

 • Contactgegevens

  Postadres:
  Stichting Broederziel
  Statensingel 28, K.4
  2805 BE  Gouda
  06 18265652

  Emailadres: stichtingbroederziel@gmail.com

 • Op social media

  Algemene Facebookpagina: Stichting Broederziel
  Besloten Facebookgroep: Siblinggrief
  LinkedIn bedrijfspagina: Stichting Broederziel 

De ANBI-Status van Stichting Broederziel

Hier lichten wij graag toe wat een ANBI-status is en wat het voor onze stichting betekent.

Op deze pagina lees je verder over doelstelling en beleid, doelgroepen, middelen, de samenstelling van het huidige bestuur, het beloningsbeleid, financiële verantwoording en activiteiten van Stichting Broederziel.

ANBI-Status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Stichting Broederziel voldoet aan deze voorwaarde.

Wat is het belang van de ANBI-status voor onze donateurs?
Donateurs van Stichting Broederziel mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en Stichting Broederziel de gift vastleggen in een overeenkomst.

Stichting Broederziel betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die zij gebruikt voor het algemeen belang.

Voor meer informatie over de ANBI-status verwijzen wij naar de Belastingdienst.

Overweeg je een gift of schenking aan Stichting Broederziel? Wij komen hierover graag met je in contact. Stuur een bericht aan stichtingbroederziel@gmail.com

Doelstelling en beleid

Visie

Stichting Broederziel zet zich als organisatie in om het verlies van een broer of zus (broer-zus verlies) onder de aandacht te brengen. De impact van het broer-zus verlies in de samenleving krijgt nog te weinig erkenning. Stichting Broederziel heeft een bestuur dat het broer-zus verlies uit eigen ervaring kent. Doordat ieder van ons zelf heeft ondervonden wat het betekent om een broer of zus te verliezen en hoe groot de impact hiervan is, kunnen wij vanuit onze ervaringskennis goed begrijpen wat de impact van dit verlies kan zijn op het leven van andere achtergebleven broers en zussen.

Als stichting willen wij dit verlies meer onder de aandacht brengen zodat broers en zussen niet langer aan de zijlijn staan en zij óók díe aandacht voor hun rouw krijgen waar zij zo behoefte aan hebben. Zodra de betekenis van het verlies van een broer of zus meer zichtbaar is gemaakt, zal dit naar ons idee leiden tot een duidelijker plek voor de rouwende broer of zus in de samenleving als geheel.

Missie

Het is de missie van Stichting Broederziel om het verlies van een broer en zus op de ‘rouwkaart’ te zetten. Dit doen wij allereerst door de broers en zussen zelf bewust te maken van de grootte van hun verlies. Veel broers en zussen voelen wel hoe groot hun verlies is, maar vinden het moeilijk om de plek als rouwende broer en zus op te eisen. Aangezien het verlies vaak niet als zodanig werkelijk erkend en herkend wordt. In eerste instantie zetten wij ons dan ook in om de broers en zussen te bekrachtigen in het uiten en delen van hun verlieservaring. De rouw mag een plek krijgen in het leven en de omgeving van de rouwende broer en zus.

Om deze erkenning en herkenning te bewerkstelligen biedt Stichting Broederziel lotgenotencontact in een besloten Facebookgroep (Siblinggrief) en door het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten.

Daarnaast stellen wij ons ten doel de samenleving als geheel bewuster te maken met betrekking tot broer-zus verlies. Dit doen wij door er aandacht voor te vragen, bijvoorbeeld in de media en bij opleidingen rondom verlies en rouw. Vanuit Stichting Broederziel geven wij graag uitleg over de impact van broer-zus verlies, wij geven aandacht aan bijvoorbeeld de impact van het verlies, de nieuwe positie in het ouderlijk gezin of de ervaren verantwoordelijkheid naar ouders toe.

Om het bewustzijn, de kennis en de impact van broer-zus verlies verder onder de aandacht te brengen, verzorgen bestuursleden van Stichting Broederziel op aanvraag lezingen bij maatschappelijke instellingen, bibliotheken, uitvaartcentra, et cetera.

Doelen

De hierboven beschreven missie omvat als hoofddoelstellingen:

 • Het organiseren van landelijke ontmoetingsdagen waar broers en zussen ervaringen uit wisselen, met elkaar in contact
  komen en elkaar kunnen steunen.
 • Het opbouwen en onderhouden van een landelijk hulpverlenersnetwerk. Op deze manier is het voor rouwende broers en zussen en hun omgeving eenvoudig om gepaste hulp te vinden.
 • Het thema maatschappelijk gezien onder de aandacht te brengen.
 • Het verspreiden van de Handreiking Het verlies van een broer of zus. Onder lotgenoten, professionals en opleidingsinstituten.
Doelgroepen

De doelgroepen waar Stichting Broederziel zich op richt zijn:

 • Mensen met een verlieservaring van een broer of zus.
 • Mensen die beroepsmatig te maken hebben met rouw om een broer of zus.
 • Algemeen belangstellenden.
 • Onderwijsinstellingen, opleidingen rouwdeskundigen en -therapeuten.
Middelen

Voor het bereiken van de doelstelling worden de volgende middelen ingezet:

Informatieverstrekking
Door e-mailen: stichtingbroederziel@gmail.com en / of telefonisch contact met één van de bestuursleden.

Ontmoetingsdagen en lotgenotenwandelingen
Jaarlijks organiseert Stichting Broederziel landelijke en / of regionale ontmoetingsdagen en lotgenotenwandelingen. Tevens biedt Stichting Broederziel aan om initiatieven van andere organisaties en van broers en zussen zelf te faciliteren en te ondersteunen.

Symposia
Er worden symposia voor een breed publiek georganiseerd.

Social media
Middels een besloten groep, Siblinggrief, op Facebook wordt de mogelijkheid geboden ervaringen uit te wisselen tussen broers en zussen. Dit met in achtneming van veiligheid door respectvol en vanuit eigen integriteit ervaringen te delen met elkaar in de groep. Tevens is Stichting Broederziel te volgen op de Facebookpagina Stichtingbroederziel en de LinkedIn bedrijfspagina Stichting Broederziel.
Het bestuur stelt zich ten doel 4 keer per jaar een nieuwsbrief te verspreiden onder belangstellenden.

Lezingen
Stichting Broederziel verzorgt op aanvraag lezingen over ervaringen omtrent rouw om een broer of zus.

Interviews
Journalisten van diverse media kunnen Stichting Broederziel benaderen voor een interview. Dit om meer bekendheid te geven aan het rouwproces van broers en zussen.

Onderzoek
Stichting Broederziel stelt zich tot doel onderzoek te bevorderen naar het rouwproces van broers en zussen.

Publicaties
Op de website staat informatie over activiteiten van de stichting en initiatieven van buitenaf.

Uitgave
Stichting Broederziel heeft een informatieve Handreiking Het verlies van een broer of zus die aan belangstellenden in drukvorm wordt verkocht.

Website www.stichtingbroederziel.nl

Logo Stichting Broederziel

"Je kunt met niemand meer praten over de
erwtensoep van moeder."

Organisatie

Bestuurssamenstelling per februari 2024

Voorzitter:                                    Ingrid Verkleij-van Vuuren
Secretaris/ Penningmeester:          Jacobine de Meij
Algemeen Bestuurslid:                   Annelies Randag
Algemeen Bestuurslid:                   Siska Caneel
Algemeen Bestuurslid:                   Vacant

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit drie tot vijf bestuursleden en doet bij het organiseren van activiteiten graag een beroep op vrijwilligers.
Zowel bestuursleden als vrijwilligers ontvangen slechts een vergoeding voor substantieel gemaakte kosten.
Het gaat hier om kosten voor o.a. materialen, huur, substantiële reiskosten voor ontplooide activiteiten ten behoeve van de stichting.

Financiële verantwoording

Jaarlijks wordt er een financieel jaaroverzicht opgesteld. Deze financiële jaaroverzichten vind je hier terug.

Activiteiten Stichting Broederziel

Ook wordt er jaarlijks een verslag van activiteiten opgesteld. De jaarverslag van afgelopen jaren vind je hier terug.