Privacybeleid

Stichting Broederziel, gevestigd aan de Statensingel 28 te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Verklaring.
Stichting Broederziel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en doet er dan ook alles aan om jouw privacy te waarborgen en zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke informatie die zij van jou krijgt. In deze Privacy Verklaring wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Stichting Broederziel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking, doel en grondslag van persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van de diensten van Stichting Broederziel dan heeft zij daarbij gegevens van je nodig. Dit zijn gegevens die je zelf verstrekt, via de telefoon, via de website, via e-mail of via andere kanalen.
Stichting Broederziel verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of je deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Stichting Broederziel van jou kan verzamelen en verwerken:

 • Voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief aan haar verstrekt middels het contactformulier, per email, per telefoon of via andere kanalen.

Minderjarigen

Stichting Broederziel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ze raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Stichting Broederziel, dan verwijdert zij deze informatie.

Stichting Broederziel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van haar nieuwsbrief.
 • Om goederen en/of diensten bij jou af te leveren;
 • Administratieve doeleinden zoals betalingen te kunnen verrichten;
 • Contact met jou te onderhouden om haar dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jou te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Stichting Broederziel verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Stichting Broederziel verwerkt enkel de minimaal noodzakelijke die nodig zijn voor:

 • Identificatie en communicatie met jou
 • De afname van een goed of dienst
 • Reacties gegeven op de website
 • Aanmelding voor de nieuwsbrief, E-book ;
 • Voor een update van de administratie. Oude gegevens worden dan verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Broederziel neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Broederziel) tussen zit.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting Broederziel bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Stichting Broederziel bewaart jouw persoonsgegevens zolang als:

 • nodig is om de doelen of opdrachten te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld;
 • wenselijk voor het verlenen van services;
 • van belang voor het onderhouden van de klantrelatie;
 • wettelijk verplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Broederziel verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou. Verder zal zij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. In een dergelijk geval dient zij medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Broederziel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens kan zij persoonsgegevens delen met derden indien jij haar hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Jouw gegevens worden onder andere gedeeld met:

 • de belastingdienst t.b.v. wettelijke administratieve verplichtingen van Stichting Broederziel;
 • Mijndomein t.b.v. website- en e-mail hosting en Google Analytics en soortgelijke websiteanalyse-tools om bezoekersstatistieken bij te houden waarmee de website en de gebruikerservaring van bezoekers verbeterd kunnen worden. Deze programma’s registreren het sitegebruik en slaan gegevens daarover op Deze gegevens zijn geanonimiseerd.
 • WordPress en WordPress plugins t.b.v. realisatie en optimalisatie van de website en het verzenden van blogs en nieuwsbrieven (dit laatste alleen indien je je daarop geabonneerd hebt).

Binnen de EU

Stichting Broederziel verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Gebruik van Cookies

Stichting Broederziel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Voor marketing doeleinden wordt gebruik gemaakt van marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Stichting Broederziel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Digitale gegevens worden opgeslagen op een met een sterk wachtwoord beveiligde laptop. Het wachtwoord is alleen bekend bij Stichting Broederziel en wordt regelmatig gewijzigd. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Broederziel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Broederziel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens welke zij van jou ontvangen heeft in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting Broederziel.

Ook heb je het recht om een verzoek in te dienen om de door jou verstrekte gegevens door haar te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Zij kan jou vragen om je te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek aan Stichting Broederziel.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt zij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ze reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Stichting Broederziel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacy Verklaring

Stichting Broederziel publiceert dit privacyreglement op haar website via www.stichtingbroederziel.nl. Stichting Broederziel is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat jou persoonlijk daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging in de Privacy Verklaring op de website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens

Stichting Broederziel
www.stichtingbroederziel.nl
stichtingbroederziel@gmail.com